TH | EN
โครงการ

โครงการพัฒนาส่วนพระองค์ เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ในการจัดทำโครงการพัฒนาขึ้นบนที่ดินส่วนพระองค์ ในการจัดทำโครงการพัฒนาในรูปแบบต่างๆ ที่ง่าย ไม่ยุ่งยากซับซ้อน แต่สอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่และระบบนิเวศน์โดยรวมตามธรรมชาติ ตลอดจนสภาพทางสังคมของชุมชนนั้นๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างรูปแบบตัวอย่างสนับสนุนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อช่วยฟื้นฟูสังคมไทย แก้ไขภาวะความยากจนของคนในประเทศ  ใช้เป็นแหล่งทดลองค้นคว้า และแสวงหาวิธีการพัฒนาสร้างรูปแบบจริงในการประกอบอาชีพให้สอดคล้องกับสภาพ แวดล้อม ให้ชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียงได้มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และเพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลในการศึกษาแก่เกษตรกร นิสิตนักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไปได้เข้ามาศึกษาและนำไปปฏิบัติตามได้
ปัจจุบันมีโครงการฯกระจายอยู่ตามส่วนต่างๆรวม 4 แห่ง คือ
1. โครงการพัฒนาส่วนพระองค์เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
2. โครงการพัฒนาส่วนพระองค์บางแตน อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี
3. โครงการพัฒนาส่วนพระองค์สะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ
4. โครงการพัฒนาส่วนพระองค์ชุมพร อ.ปะทิว จ.ชุมพร


ขาดทุนคือกำไร
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเน้นให้แต่ละโครงการมองผลสำเร็จที่ การ “คุ้มค่า” มากกว่า “คุ้มทุน” ดังที่เคยมีพระราชดำรัสว่า “ขาดทุนคือกำไร” (OUR LOSS IS OUR GAIN) กำไร คือความอยู่ดีมีสุขของประชาชนที่จำเป็นต้องลงทุน แต่จะเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า แม้จะไม่กลับมาเป็นตัวเงินก็ตามสะท้อนให้เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนได้ดังพระราช ดำรัสที่ได้พระราชทานแก่ตัวแทนของปวงชนชาวไทย ที่ได้เข้าเฝ้าฯถวายพระพรเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2534 ณ ศาลาดุสิดาลัย พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
 
พระกระแสรับสั่ง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระกระแสรับสั่ง กับ นายกวี อังศวานน์ (ผู้อำนวยการ โครงการพัฒนาส่วนพระองค์ / ประธานคณะกรรมการ บริษัท มงคลชัยพัฒนา จำกัด) ภายหลังเสด็จเยี่ยมศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อปี พ.ศ.2547 ว่า
เมื่อมาอยู่ที่นี่ เราต้องทำให้ชาวบ้านรอบๆศูนย์ศึกษาฯ ลืมหน้าอ้าปากได้…”
นายกวี อังศวานนท์ ได้น้อมนำพระกระแสรับสั่งมาดำเนินการพัฒนาอาชีพให้แก่ครอบครัวเกษตรกร โดยผ่านการดำเนินงานของ บริษัท มงคลชัยพัฒนา จำกัด ในการผลิตผลิตภัณฑ์ในเครื่องหมายการค้าตรา ธรรมชาติ และ พัฒนาอาชีพในการตัดเย็บใน โครงการปันสุขปลูกเด็กดี
 
งานในความรับผิดชอบของ บริษัท มงคลชัยพัฒนา จำกัด
บริษัท มงคลชัยพัฒนา จำกัด มีหน่วยงานในความรับผิดชอบ 3 ส่วนงาน ประกอบด้วย
1.      โรงพยาบาลสัตว์สุวรรณชาด
2.      งานพัฒนาอาชีพ ผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูป ในเครื่องหมายการค้าตรา ธรรมชาติ
3.      งานพัฒนาอาชีพในการตัดเย็บ โครงการปันสุขปลูกเด็กดี