TH | EN
โครงการพัฒนาส่วนพระองค์เขาหินซ้อน
 

ตั้งอยู่ที่ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา มีพื้นที่ประมาณ 642ไร่ เป็นโครงการตามพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จัดทำโครงการพัฒนาบนที่ดินส่วนพระองค์ ตั้งแต่ปี 2524 เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและปัญหาสังคมในชุมชนโดยรอบ และสร้างรูปแบบตัวอย่างชุมชนสนับสนุนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สภาพพื้นที่ของโครงการเป็นลูกลอนและมีลำห้วยไหลผ่าน ดินในบริเวณนี้เป็นดินทราย ภูมิอากาศโดยทั่วไปแห้งแล้ง เดิมเกษตรกรส่วนใหญ่นิยมปลูกมันสำปะหลัง ซึ่งเป็นพืชที่ทำลายคุณภาพดิน ทำให้ดินเสื่อมโทรม จนไม่สามารถทำการเกษตรได้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริให้พลิกฟื้นสภาพผืนดินที่เสื่อมโทรม โดยการสร้างแหล่งน้ำและระบบชลประทานเพื่อใช้ในการเกษตร สร้างความชุ่มชื้นให้กับสภาพแวดล้อม และปรับปรุงบำรุงดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ขึ้น เพื่อให้สามารถปลูกพืชและผลไม้ชนิดต่างๆได้ รวมทั้งการปลูกป่าเพื่อสร้างระบบนิเวศให้เหมาะสมกับสภาพเดิมของพื้นที่ และช่วยป้องกันการชะล้างพังทลายของดินด้วย นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันใหญ่หลวงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อชาวบ้านเขาหินซ้อน

ปัจจุบัน โครงการพัฒนาส่วนพระองค์เขาหินซ้อนยังได้ส่งเสริมงานอาชีพ ทั้งด้านการเกษตร และอาชีพอื่น ๆ ตามความรู้และความถนัดของคนในชุมชน โดยได้รับความร่วมมือจากองค์กรภาคเอกชนซึ่งสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือและผู้เชี่ยวชาญมาอบรมชาวบ้าน เช่นงานตัดเย็บผ้า งานประดิษฐ์จากผ้า และงานสานหวายเทียม เป็นต้น เกิดการรวมกลุ่มโดยมีโรงเรียนบ้านห้วยหินเป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน โดยตั้งเป็นโครงการ “ปันสุขปลูกเด็กดี”ทำให้ชาวบ้านมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ครอบครัวเข้มแข็ง ปัญหาสังคมด้านต่าง ๆ ลดน้อยลงอย่างชัดเจน นอกจากนั้น ยังได้สนับสนุนด้านการศึกษาของโรงเรียนบ้านห้วยหิน ซึ่งเป็นโรงเรียนประจำชุมชนให้มีบุคลากรที่มีคุณภาพและมีสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย เป็นการสร้าง “อนาคต” ของชุมชนเขาหินซ้อนให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน