TH | EN
โครงการพัฒนาส่วนพระองค์บางแตน
 

พื้นที่ตั้งอยู่ตำบลบางแตน อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี มีเนื้อที่ 384 ไร่ สภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม อยู่ติดกับแม่น้ำบางปะกง ดินมีสภาพเป็นดินเปรี้ยว และดินชั้นล่างเป็นดินเค็ม เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากน้ำทะเลที่ไหลขึ้นมาตามแม่น้ำบางปะกง

ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของไทย นอกจากจะเป็นอาหารหลักแล้ว ข้าวยังเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญ โดยเฉพาะข้าวไทยคุณภาพดี ซึ่งเกษตรกรมักจะเผชิญกับปัญหาข้าวกลายพันธุ์และไม่มีเมล็ดพันธุ์ที่ดีเพียงพอ พระบาทสมเด็จพระเจ้ายู่หัวจึงทรงมีพระราชดำริให้โครงการพัฒนาส่วนพระองค์บางแตน จัดทำโครงการ “ข้าวครบวง” ดำเนินการเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์สำหรับการขยายพันธุ์ให้เกษตรกร ยืมไปปลูกในรูปของธนาคารเมล็ดพันธุ์และมีโรงสีข้าว เพื่อนำข้าวที่เกษตรกรนำมาคืนสีเพื่อจำหน่ายต่อไป ตลอดจนการสาธิตการทำการเกษตรแบบผสมผสาน ตลาดสินค้าเพื่อชุมชน