TH | EN
ปันสุข

จุดเริ่มต้นของ โครงการปันสุขปลูกเด็กดี จากปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นจากระบบอุตสาหกรรม ที่เข้ามาเปลี่ยนวิถีชีวิตของผู้คนในชนบท ให้พ่อแม่ต้องเข้ามาใช้ชีวิตเป็นผู้ใช้แรงงานในเมือง ในนิคมอุตสาหรรม ทิ้งลูกหลานปล่อยให้ปู่ย่าตายายเลี้ยงดู สิ้นเดือนก็ส่งเงินมาให้ ตกงานก็กลับมาบ้าน ใช้เงินที่หามาได้จนหมด แล้วก็ออกจากบ้านกลับไปหางานหาเงินในสังคมเมืองใหม่ วนเวียนอยู่อย่างนี้ ลูกๆจะมีโอกาสใกล้ชิดพ่อแม่เมื่อพ่อแม่ตกงาน ชาวบ้านที่อาศัยอยู่รอบๆโครงการพัฒนาส่วนพระองค์มาจากครอบครัวที่มีฐานะยากจน จากพระกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “…เมื่อมาอยู่ที่นี่ เราต้องทำให้ชาวบ้านรอบๆศูนย์ศึกษาฯ ลืมหน้าอ้าปากได้…” เพื่อแก้ปัญหาความยากจน และปัญหาครอบครัวที่ขาดโอกาสที่จะอยู่ร่วมกันพ่อแม่ลูก จึงได้ชักชวนชาวบ้านที่อยู่รอบๆโครงการฯ โดยเริ่มจากผู้ปกครองของเด็กนักเรียนในโรงเรียนบ้านห้วยหิน ซึ่งอยู่ใกล้กับโครงการพัฒนาส่วนพระองค์เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา ด้วยความร่วมมือจากองค์กรภาครัฐและเอกชนหลายแห่งทำการดัดแปลงกระต๊อบสำนักงานเอนกประสงค์ ซึ่งเรียกว่า “บ้านสลัม” เป็นศูนย์ฝึกอบรมการเย็บผ้า ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จาก บริษัท ซิงเกอร์ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) มอบจักรเย็บผ้า รวมทั้งครูมาฝึกสอน ภายหลัง บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน) ได้มาสร้างอาคารถาวรให้ ทำให้ชาวบ้านมีอาชีพ เป็นการส่งเสริมให้มีรายได้พออยู่พอกิน และส่งเสริมให้ครอบครัว พ่อ แม่ ลูก มีโอกาสอยู่ด้วยกันอย่างใกล้ชิด เด็กๆได้รับความอบอุ่นจากครอบครัวที่ได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตา รวมทั้งมีสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น นอกจากนี้แล้วรายได้ส่วนหนึ่งนำมาสนับสนุนการศึกษา โดยมอบเป็นทุนการศึกษาให้แก่เด็ก รวมทั้งเป็นค่าใช้จ่ายในจ้างครูในส่วนที่โรงเรียนคลาดแคลน