TH | EN
เกี่ยวกับเรา

ชัยชนะแห่งการพัฒนา
ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ประชากรส่วนใหญ่ดำรงชีพทางด้านเกษตรกรรม ซึ่งมักจะเผชิญหน้ากับปัญหาที่สำคัญ คือ ไม่มีตลาดรองรับสินค้าเกษตร และ ราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงได้พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อจัดตั้ง บริษัท มงคลชัยพัฒนา จำกัด เมื่อปีพ.ศ. 2539 ทรงพระราชทานชื่อ มงคลชัยพัฒนา ซึ่งมีความหมายว่า ชัยชนะแห่งการพัฒนาอันเป็นมงคล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ทดลอง และดำเนินงานด้านการตลาด ตลอดจนแปรรูปสินค้าเกษตรไปสู่สินค้ารูปแบบใหม่ รวมทั้งวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าเกษตรที่ผลิตได้จากโครงการส่วนพระองค์


สร้างความพอมี พอกิน พอใช้
“...การพัฒนาประเทศจำเป็นต้องทำตามลำดับขั้น ต้องสร้างพื้นฐานคือ ความพอมี พอกิน พอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบื้องต้นก่อน โดยใช้วิธีการและอุปกรณ์ที่ประหยัด แต่ถูกต้องตามหลักวิชาการ เมื่อได้พื้นฐานที่มั่นคงพอสมควร และปฏิบัติได้แล้ว จึงค่อยสร้าง ค่อยเสริมความเจริญ และฐานะเศรษฐกิจขั้นที่สูงโดยลำดับต่อไป หากมุ่งแต่จะทุ่มเทสร้างความเจริญ ยกเศรษฐกิจให้รวดเร็วแต่ประการเดียว โดยไม่ไห้แผนปฏิบัติการสัมพันธ์กับสภาวะของประเทศและของประชาชนโดยสอดคล้องด้วย ก็จะเกิดความไม่สมดุลในเรื่องต่างๆขึ้น ซึ่งอาจกลายเป็นความยุ่งยากล้มเหลวได้ในที่สุด...” พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 18 กรกฎาคม 2517