TH | EN
ธรรมชาติ
” ธรรมชาติ”  ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ทดลองผลิต พัฒนา และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรต่างๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดภายใต้แนวคิดการปลูกพืชที่ปลอดภัยจากสารพิษ ตลอดจนดำเนินการทดลองแปรรูปสินค้าเกษตรที่ผลิตได้จากโครงการฯ เพื่อเพิ่มมูล... อ่านต่อ
ปันสุข
จุดเริ่มต้นของ โครงการปันสุขปลูกเด็กดี จากปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นจากระบบอุตสาหกรรม ที่เข้ามาเปลี่ยนวิถีชีวิตของผู้คนในชนบท ให้พ่อแม่ต้องเข้ามาใช้ชีวิตเป็นผู้ใช้แรงงานในเมือง ในนิคมอุตสาหรรม ทิ้งลูกหลานปล่อยให้ปู่ย่าตายายเลี้ยงดู สิ้นเดือนก็ส่งเงินมาให... อ่านต่อ
โรงพยาบาลสัตย์สุวรรณชาด
  โรงพยาบาลสัตว์สุวรรณชาด เป็นส่วนหนึ่งในโครงการสุนัขพอเพียงของโครงการพัฒนาส่วนพระองค์ เขตสะพานสูง ซึ่งต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัวทรงให้ใช้ชื่อว่า โครงการสุนัขประหยัด เพราะการเลี้ยงสุนัขไทยนั้นประหยัดกว่า สุนัขพันธุ์ต่างประเทศ โรงพยาบาลตั้ง... อ่านต่อ
โครงการ
โครงการพัฒนาส่วนพระองค์ เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ในการจัดทำโครงการพัฒนาขึ้นบนที่ดินส่วนพระองค์ ในการจัดทำโครงการพัฒนาในรูปแบบต่างๆ ที่ง่าย ไม่ยุ่งยากซับซ้อน แต่สอดคล้องกับสภาพคว... อ่านต่อ
ข่าวสาร
สมัครจดหมายข่าวจากทางเว็บไซต์